ข่าว

อบรมเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล”

อบรมเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล”

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล” บรรยายโดย อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-4195-7 ต่อ 108 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ โดยสแกน QR Code

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X