ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายธรรมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 5

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายธรรมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 5 “คัมภีร์วิภังค์ : คู่มือการปฏิบัติฉบับสมบูรณ์” โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งชื่อเข้าร่วมงานได้ที่โทร.0-2218-4916  หรือที่ E-mail:  tipitaka.chula@gmail.com

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย