ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กวาดรางวัลที่ 1-2-3 J-MAT Award สุดยอดการแข่งขันแผนการตลาดของไทย

นิสิตภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 2 3 และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันแผนการตลาด J-MAT จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันถึง 323 ทีม จาก 32 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

การแข่งขันในครั้งนี้ นิสิตภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้เข้ารอบ 4 ทีมจากจำนวน 7 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกวาระหนึ่ง และยังได้รับรางวัลอันดับที่ 2 อันดับที่ 3 รางวัลชมเชย Best Idea Award ด้วย นอกจากนี้ อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชย ส่วนทีมรองชนะเลิศ มี รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์เป็นที่ปรึกษา

ทั้งนี้นิสิตภาควิชาการตลาดได้รับรางวัลชนะเลิศ J-MAT ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยติดต่อกันมามากกว่า 10 ปี นิสิตที่ได้รับรางวัลต่างๆ มีดังนี้

 • รางวัล ชนะเลิศ “ทีม One Two Tea”
  – น.ส.ชนกนันท์ เชี่ยวไชยชาญ
  – น.ส.ฐิติรัตน์ ขุนสวัสดิ์
  – น.ส.นภัสสร จิรจักรวาล
  – น.ส.ปาลิศา วานิช
  – นายพีระภูมิ เหมันต์สุทธิกุล
  – น.ส.พุทธสุดา วานิชดี
  – นายรักชริน ศิริกิจ
  – น.ส.ชินาภา ชาติกิจเจริญ
  – น.ส.ศศิภัทร บุญมี
  – น.ส.นภสร ตั้งเศรษฐพานิช

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “ทีม อื้อหืมหนึบหนับ”
  – น.ส.พุธิตา ไชยเสวี
  – น.ส.ณัชชา จันทนยิ่งยง
  – นายพสุธร ตันติวาณิชย์พงศ์
  – นายวรงค์ ยอดจะบก
  – น.ส.ธนพร อักสวง
  – นายณชระ สุดประเสริฐ
  – น.ส.ธัญญาภรณ์ วงศ์วิเศษสันต์
  – น.ส.อนัญญา ธารวณิชย์การ
  – นายเอกธนัช โตงิ้ว
  – น.ส.พุธิตา ไชยเชาวน์

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ Best Idea Award “ทีม Chew Chill Crew”
  – น.ส.ธัญธร จันทสุทธิบวร
  – น.ส.จินดาภา เหลืองทอง
  – น.ส.ภรภัทร ชัยวัฒนา
  – น.ส.มนพร แซ่ตั้ง
  – น.ส.วริศรา พงษ์ไกรกิตติ
  – นายพัทธดนย์ ศรีระสันต์
  – น.ส.ชญาพร ไชยพลวัต
  – น.ส.ชิชญา แสงแก้วสุข
  – นายบูรลักษณ์ อินทร์บำรุง
  – น.ส.พันธ์วิรา โบราศรี
 • รางวัลชมเชย “ทีม Chewy Chewa”
  – น.ส.กานต์กวิน กีรติไพบูลย์
  – นายกิตตินันท์ บุญยพฤกษ์
  – น.ส.จตุพร สัจจรักษ์
  – นายณัชพล โล้พิรุณ
  – น.ส.นันท์สินี เพชราภิรัชต์
  – น.ส.เพชรอาภา เเสงสุวรรณ์
  – น.ส.วรัมพร เทิดปฐวีพงศ์
  – นายสมัชญ์ สินอุดมรัตน์
  – น.ส.สุประวีณ์ วัชระเรืองรุ่ง
  – น.ส.สุรภา กุลพัฒนภาคย

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย