แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx สู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC : Thailand Quality Class)

สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx สู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC : Thailand Quality Class) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ พิธีเปิดโดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี กล่าวรายงานโดย รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดี อภิปรายหัวข้อ เหตุผลและวิธีการในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนาองค์กร การดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ จาก EdPEx200 สู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC : Thailand Quality Class) มุมมองเชิงระบบในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ภายใต้กรอบ EdPEx/TQA และปัจจัยสู่ความสำเร็จและความท้าทายในการดำเนินการ โดยทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณการศึกษา และคุณยุวดี บูรณศิลป์ หัวหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ในการนำเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X