ข่าว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงฟังปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 33

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงฟังปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 33

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงฟังปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ 33 เรื่อง “คุณภาพชีวิตคนไทยทศวรรษใหม่ พัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์ มิใช่เป็นทรัพยากร”  โดยมี .นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือปาฐกถา “สิรินธร” ครั้งที่ 32  .ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี  กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นเป็นการแสดงปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 33 เรื่อง “คุณภาพชีวิตคนไทยทศวรรษใหม่ พัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์ มิใช่เป็นทรัพยากร” โดย . ดร.บัณฑิต จุลาสัย อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนของบ้านเมืองในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมาทางด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง สภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย อันส่งผลต่อวิถีชีวิตและความนึกคิด ของผู้คนในมิติต่างๆ ผ่านตัวละครในเรื่องสั้น นวนิยาย และบทความต่างๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการแสดงปาฐกถาชุดสิรินธรขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองวัตถุประสงค์เงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำนุบำรุงส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของชนชาวไทย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการบริหารเงินทุน รวมทั้งเสด็จฯทรงฟังปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในความสนพระราชหฤทัย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิมพ์ปาฐกถาเป็นหนังสือเผยแพร่ด้วย

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X