ข่าว

การอบรมให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล”

การอบรมให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล”

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล” ให้แก่บุคคลากร นักวิจัย และนิสิต เพื่อให้ได้รับความรู้ และเป็นประโยชน์ต่่อการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิธีเปิดโดย รศ.ดร. ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X