ข่าว

สัมมนาผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการหลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 9

สัมมนาผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการหลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 9

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการหลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 (ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี) โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าภาควิชา จำนวน 40 ท่าน พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความท้าทายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต” โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี  และการบรรยายหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานระบบกายภาพ” โดย ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี กล่าวรายงานโดย คุณนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X