ข่าว

อบรมหลักสูตร “ความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนทุนด้านวิชาการ : แนวปฏิบัติใหม่ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)”

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมุนษย์ จุฬาฯ โดย คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ จัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "ความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนทุนด้านวิชาการ : แนวปฏิบัติใหม่ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)" กล่าวเปิดโดย คุณเนาวรัตน์ จงสืบสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขอรับการสนับสนุน จำนวนประมาณ 75 คน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X