ข่าว

อบรมหลักสูตร “ความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนทุนด้านวิชาการ : แนวปฏิบัติใหม่ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)”

อบรมหลักสูตร “ความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนทุนด้านวิชาการ : แนวปฏิบัติใหม่ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)”

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมุนษย์ จุฬาฯ โดย คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ จัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร “ความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนทุนด้านวิชาการ : แนวปฏิบัติใหม่ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)” กล่าวเปิดโดย คุณเนาวรัตน์ จงสืบสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขอรับการสนับสนุน จำนวนประมาณ 75 คน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X