ข่าว

โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ

โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์    จุฬาฯ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ  ร่มกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดแถลงข่าวโครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและสานต่อการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน โดยจะทำการคัดเลือกเยาวชนจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการโดยพิจารณาจากผลงานโครงการฯ ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก  โดยมี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นมีพิธีเปิดโครงการ Boot camp วัฒนธรรรมรักษ์น้ำ และการเสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม”

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X