ข่าว

สัมมนาถอดบทเรียนเทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารงาน

สัมมนาถอดบทเรียนเทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 205 อาคารจามจุรี 3 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการถอดบทเรียน เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารงาน โดยมีนายณรงค์ ช่อนาม วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส (ประเทศไทย) นางสุภัทรียา จิตรกร ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากร

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X