สัมมนาถอดบทเรียนเทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 205 อาคารจามจุรี 3 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการถอดบทเรียน เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารงาน โดยมีนายณรงค์ ช่อนาม วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส (ประเทศไทย) นางสุภัทรียา จิตรกร ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากร

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X