ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา”

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิหม่อมหลวงจิรายุ-ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่งภาพวาดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระองค์ รายละเอียดการประกวดมีดังนี้

  1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
  2. หัวข้อและข้อกำหนด การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

2.1 รอบคัดเลือก กำหนดให้วาดภาพขนาด A2 โดยไม่จำกัดเทคนิคสี ในหัวข้อ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา”

ผู้เข้าแข่งขัน 20 คนแรกที่มีคะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2 รอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้วาดภาพขนาด A2 โดยไม่จำกัดเทคนิคสี จากหัวข้อที่กำหนดให้ภายในเวลา 4 ชั่วโมง โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง

  1. รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ

3.1 รางวัลชนะเลิศ  1 รางวัล            โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

3.2 รางวัลรองชนะเลิศ    2 รางวัล   โล่เกียรติยศจากอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเงินรางวัล 8,000 บาท

3.3 รางวัลชมเชย  2 รางวัล  โล่เกียรติยศจากอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเงินรางวัล 6,000 บาท

  1. กติกาการส่งผลงาน

4.1 ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยผู้เข้าแข่งขันคนเดียว

4.2 ส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ”) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้ส่งผลงาน โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลติดต่อกลับ

4.3 กำหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์

  1. การคัดเลือกและประกาศผล

5.1 ประกาศผลรอบคัดเลือกภายวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะแจ้งผลให้ผู้ผ่านรอบคัดเลือกทราบโดยตรง

5.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

  1. การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติและการมอบรางวัล จะจัดในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 2.00 – 17.00 น.

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย