ข่าวสารจุฬาฯ

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Indiana University สหรัฐอเมริกาเยือนจุฬาฯ

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล ให้การต้อนรับ Dr.Teshome Alemneh, Associate Vice President for International Research and Development, Indiana University สหรัฐอเมริกา ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิจัยนานาชาติ  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย