ข่าว

โครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยาให้น้อง”

โครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยาให้น้อง”

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด และ MUMU Petguide ได้จัดโครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยาให้น้อง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Smart Vet Smart Society by SmartHeart เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ ลดการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยา ปลูกฝังค่านิยมการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง และยังลดการสร้างขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Chula Zero Waste ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โถงชั้น 1 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ จะมีการจัดกิจกรรมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ร่วมถ่ายรูปกับซุ้มประชาสัมพันธ์โครงการและแชร์รูปถ่ายพร้อม hashtag ผ่านทาง Facebook เพื่อรับถุงผ้าสำหรับนำกลับมาใช้ใส่ยาซ้ำ พร้อมของสมนาคุณจากเครือข่ายพันธมิตร

 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโครงการได้จาก Facebook ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธมิตร หรือที่งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 022189556

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X