อบรม “ความรู้เรื่องสื่อมวลชนสัมพันธ์”

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 702 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรม “กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ 2 “ความรู้เรื่องสื่อมวลชนสัมพันธ์” โดยคุณอารญา สุขหอม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น แซค เทรดดิ้ง จำกัด เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญกับความสำเร็จของงานประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ประธานเครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน รวมทั้งกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X