ข่าว

การบรรยายเนื่องในวาระ “150 ปีชาตกาลมหาตมาคานธี”

การบรรยายเนื่องในวาระ “150 ปีชาตกาลมหาตมาคานธี”

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “INVOKING THE SPIRIT OF TRUSTEESHIP” Can Ghandi’s idea of trusteeship address the challenges of the 21st Century ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลมหาตมาคานธี ในงานมีการบรรยายว่าด้วยประเด็นความคิดเรื่อง “Truesteeship”ของท่านมหาตมาคานธีและการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวกับผู้เชี่ยวชาญ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.0-2218-3945 หรือ https://forms.gle/WUuxn3jvGvrJN6rq5

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X