ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายเนื่องในวาระ “150 ปีชาตกาลมหาตมาคานธี”

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “INVOKING THE SPIRIT OF TRUSTEESHIP” Can Ghandi’s idea of trusteeship address the challenges of the 21st Century ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลมหาตมาคานธี ในงานมีการบรรยายว่าด้วยประเด็นความคิดเรื่อง “Truesteeship”ของท่านมหาตมาคานธีและการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวกับผู้เชี่ยวชาญ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.0-2218-3945 หรือ https://forms.gle/WUuxn3jvGvrJN6rq5

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย