ข่าว

สัมมนา “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ ตำราและหนังสือทางวิชาการ”

สัมมนา “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ ตำราและหนังสือทางวิชาการ”

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ ตำราและหนังสือทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เพื่อแสวงหาแนวทางเสริมสร้างคุณค่าของหนังสือวิชาการและการพัฒนาผลงานเขียนหนังสือวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร เช่น ศ.กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ศ.กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ รศ.ดร.ทิศนา แขนมณี รศ.มานิตย์ จุมปา ฯลฯ

ผู้สนใจร่วมการสัมมนาลงทะเบียนได้ที่ www.cupress.chula.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3269-70

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X