อบรม “การเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงานและองค์กรด้วย SEO”

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรม “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ระดับกลาง” หลักสูตร “การเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงานและองค์กรด้วย SEO โดย อ.จตุพล ทานาฤทัย จากบริษัท Team Digital จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Searching Marketing และ Digital Marketing เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กรรมการเครือข่ายฯ และผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์จากคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆในเรื่องเว็บไซต์ และการเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ด้วย SEO (Search Engine Optimization)  โดยมีนายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ รองประธานเครือข่ายฯ วิชาชีพประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการอบรม กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X