ข่าวสารจุฬาฯ

“LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม” ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดย คุณนัยนา สุภาพึ่ง นักสิทธิมนุษยชน คุณปิยะรัฐ กัลย์จาฤก Executive Producer บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ และ นพ.อุเทน บุญอรณะ แพทย์ Admin เพจหมอตุ๊ด เป็นวิทยากร

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1185 หรือ https://smarterlifebypsychology.com/เสวนาวิชาการ-เรื่อง-lgbt-เส/

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย