ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Multiculturalism and Social Cohesion ”

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ “Multiculturalism and Social Cohesion: The Role of Education, Media and Language in the 21st Century” ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่สนใจและศึกษาเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมในหลากหลายมุมมอง ทั้งในด้าน การศึกษา ภาษา และสื่อ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-7435 หรือ https://forms.gle/CKezjoKva7j26kos7

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X