อบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ” ในวันที่ 3, 5, 10, 11 และ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมการอบรมครั้งนี้ ข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-2017 ต่อ 216, 226

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X