ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Preventing Harm, Promoting Health: LGBT Acceptance”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Preventing Harm, Promoting Health: LGBT Acceptance”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Preventing Harm, Promoting Health: LGBT Acceptance” ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาฯ โดย Prof. Susan E Walch, Ph.D. จากมหาวิทยาลัย West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1185 หรือ https://smarterlifebypsychology.com/workshop-preventing-ha…/

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X