ข่าว

ทีมนิสิตจุฬาฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2019

ทีมนิสิตจุฬาฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2019

ทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย น.ส.ชญานิษฐ์ ซื่อชัยเจริญ น.ส.ฐิติภา ฐิรวัฒนวงศ์ น.ส.ฐิติรัตน์ เหลืองลออ และ น.ส.ณัฐชยา หาญพีรเกรียงไกร โดยมี รศ.ดร. ขนิษฐา ธนานุวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้คุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2019 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 73 สถาบัน ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามลำดับ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X