ข่าว

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ลิงหางยาวทางภาคใต้ของไทย: พฤติกรรมการใช้เครื่องมือหิน พันธุกรรม ลักษณะทางสัณฐานและโรค

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ลิงหางยาวทางภาคใต้ของไทย: พฤติกรรมการใช้เครื่องมือหิน พันธุกรรม ลักษณะทางสัณฐานและโรค

จากการค้นพบครั้งสำคัญ “พฤติกรรมการใช้หินเป็นเครื่องมือหากินของลิงแสม” ทางภาคใต้ของประเทศไทยในปี 2547 สู่งานวิจัยเชิงลึกและต่อยอดยุคหินของลิง ทั้งด้านพฤติกรรม พันธุกรรม สัณฐานวิทยาและโรคติดต่อในลิงทั้งระบบ บูรณาการความรู้ความเชียวชาญทั้งนักวิจัยไทยและต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ จัด การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ลิงหางยาวทางภาคใต้ของไทย: พฤติกรรมการใช้เครื่องมือหิน พันธุกรรม ลักษณะทางสัณฐานและโรค (Southern Thai long-tailed macaques: Stone tool-use behavior, genetics, morphology and infectious diseases)” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้แก่สังคมและชุมชน การวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ สู่การจัดการอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และเกาะยาวน้อย อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nprct.org/ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X