ข่าว

ประกาศปิดการจราจรบางส่วน เนื่องในงานวันแรกพบนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศปิดการจราจรบางส่วน เนื่องในงานวันแรกพบนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

เนื่องในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 จะมีการจัดงานวันแรกพบนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีการปิดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นบางส่วน โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป จะมีการกั้นรั้วบริเวณหอนาฬิกา และมีการเตรียมการจัดงานบริเวณถนนคณะวิทยาศาสตร์ฝั่งพระบรมรูปสองรัชกาล และในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 16.00 น. จะมีการปิดถนนบริเวณหน้าสระน้ำ บริเวณถนนรอบลานพระบรมรูปสองรัชกาล และถนนบริเวณหอนาฬิกา จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกท่านกรุณานำรถออกจากบริเวณและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ประตูที่เปิด : ประตูคณะรัฐศาสตร์ และประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ประตูที่ปิด 05.00 – 14.00น. : ประตูใหญ่บริเวณสระน้ำ ประตูคณะวิทยาศาสตร์ฝังพระบรมรูปสองรัชกาล, ประตูคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฝั่งพระบรมรูปสองรัชกาล และ ประตูอักษรเทวาลัย

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X