ข่าว

เสวนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับพุทธศาสน์ศึกษา” 

เสวนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับพุทธศาสน์ศึกษา” 

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับพุทธศาสน์ศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 7 โดยมี รศ.สิวลี ศิริไล ราชบัณฑิต คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X