ข่าว

อบรม “การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์”

อบรม “การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9  เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ จัดโครงอบรมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ระดับกลาง หลักสูตรที่ 4 “การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์” เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณวิทวัส เสน่ห์จันทร์ และคุณธัญญรัตน์     มามาศ จากบริษัท Like  Me จำกัด และเว็บไซต์ Infographic Thailand เป็นวิทยากร ในโอกาสนี้ คุณ ธารุณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ประธานเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X