การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บรรเลงและขับขานบทเพลงไพเราะโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562  ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2562 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 – 20.00 น.

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X