ข่าว

สาธิตจุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สาธิตจุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสาธิตจุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ เพื่อให้นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่วข้อง ได้ร่วมมือร่วมใจกันผ่านโครงการจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม  ในการรักษาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โทร. 0-2218-2746

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X