ข่าวสารจุฬาฯ

Embaze® และ All-Zeal® นวัตกรรมใหม่ทางด้านทันตวัสดุ ผลงานคณาจารย์จุฬาฯ กลุ่ม 4Ds project ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

อีกครั้งกับความสำเร็จของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านกลุ่มวัสดุทันตกรรมของประเทศ “วัสดุเรซินมอดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง เอ็มเบส” (Embaze®) และ “วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสงแบบใสและแบบสีขาวเหมือนฟัน ออลซิลล์” (All-Zeal®) ที่ได้รับการอนุมัติเพื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2562 จากสำนักงานอาหารและยา (อย.กลุ่มเครื่องมือแพทย์) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

“วัสดุเรซินมอดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง เอ็มเบส” (Embaze®) ใช้เพื่อบุหรือรองพื้นคาวิตี้ก่อนการอุดฟัน ประกอบด้วยส่วนผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต และส่วนของเหลวกลุ่มไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอกซิเลตโคพอลิเมอร์ และสารไวต่อแสง โดยผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกตมีแคลเซี่ยมสูงซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของฟันที่สูญเสียไปจากกรดของแบคทีเรีย และมีฟลูออไรด์ไอออนเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อฟัน

สำหรับ “วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสงแบบใสและแบบสีขาวเหมือนฟัน ออลซิลล์” (All-Zeal®) ใช้ในการเคลือบหลุมและร่องที่ลึกของฟัน ทำให้ผิวฟันเรียบขึ้น ง่ายต่อการแปรงฟันทำความสะอาด และช่วยป้องกันการเกาะติดของเศษอาหารแผ่นคราบจุลินทรีย์ ทำให้โอกาสเกิดฟันผุลดน้อยลง โดยใช้ร่วมกับฮาโลบลูเจล เป็นวัสดุเสริมช่วยทำความสะอาดผิวเคลือบฟันให้เหมาะสมก่อนการเคลือบหลุมร่องฟัน

นวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือและสนับสนุนแบบสหศาสตร์จากกลุ่ม 4Ds project นำโดย ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล และคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ภายใต้การดูแลของหลักสูตรสหสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=8879&mid=290&catID=0

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย