ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ร.อ.หญิง จตุพร เฉลิมเรืองรอง นิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “Tobacco and Lung Health” จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562

วิทยานิพนธ์ของ ร.อ.หญิง จตุพร ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นบทความวิจัยเรื่อง “Effect of the Motivation Program to Quit Smoking in Royal Thai Air Force Officers with Non-Communicable Disease Risks”  โดยมี ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา บทความวิจัยนี้ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Health Research Issue 5 (September, 2019) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ในข้าราชการทหารอากาศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่เป็นการให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่เป็นรายบุคคล ร่วมกับการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้ผลการตรวจสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อและวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจออก ชี้ให้เห็นผลเสียทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นหากยังคงสูบบุหรี่

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย