ข่าว

นิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18

นิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ร.อ.หญิง จตุพร เฉลิมเรืองรอง นิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “Tobacco and Lung Health” จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562

วิทยานิพนธ์ของ ร.อ.หญิง จตุพร ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นบทความวิจัยเรื่อง “Effect of the Motivation Program to Quit Smoking in Royal Thai Air Force Officers with Non-Communicable Disease Risks”  โดยมี ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา บทความวิจัยนี้ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Health Research Issue 5 (September, 2019) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ในข้าราชการทหารอากาศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่เป็นการให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่เป็นรายบุคคล ร่วมกับการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้ผลการตรวจสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อและวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจออก ชี้ให้เห็นผลเสียทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นหากยังคงสูบบุหรี่

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X