ประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเรื่อง “การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนบวกสาม”

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง “การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม” (Promoting Decent Work for Older Persons in ASEAN+3) โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับ การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดโดยวิทยา่ลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 27 – 28  มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ  เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประชาคมอาเซียนบวกสาม มุ่งสู่สังคมการทำงานที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับการทำงานของผู้สูงอายุ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X