ข่าวสารจุฬาฯ

ประกวด Chula Safety Ambassador 2019

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯทุกระดับ เข้าร่วมโครงการประกวด Chula Safety Ambassador 2019 เพื่อค้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นสื่อในการนําเสนอข้อมูลและกิจกรรมด้านความปลอดภัยของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งใบสมัคร พร้อมคลิปวีดีโอได้ ที่ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเคมี 2 ชั้น 1ห้อง 110  หรือ email : shecu@chula.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 12  กรกฎาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2218-5227 หรือ 086-989-6656 และ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=237

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย