อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำงานมีความสุขปลอดภัยจาก Office Syndrome

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมจุฬาฯ (ศปอส.) จัดอบรม เรื่อง ทำงานมีความสุขปลอดภัยจาก Office Syndrome  โดยมี ดร.จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน  รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช  จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยาย ในหัวข้อ “การยศาสตร์”  ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานใน Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงบ่ายมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แก้ Office Syndrome ด้วยท่าทางที่ทำได้ทุกวันหลังตื่นนอน โดยมี คุณดวงฤดี บุญมีวิริยะ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโยคะ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X