ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “นักคิดดิจิทัล Digital Thinkers Forum #1”

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการเสวนานักคิดดิจิทัล Digital Thinkers Forum #1 ตัวตนดิจิทัลกับสิทธิในข้อมูล เราควรไว้ในใคร  ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) รับฟังทัศนะจากนักวิชาการในการก้าวสู่ยุคตัวตนดิจิทัล สังคมไทยพร้อมแค่ไหนในบริบทสากล และระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลกับสิทธิความเป็นส่วนตัว เราควรไว้วางใจใคร  โดย

  • ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • Dr.Emrys Schoemaker,  Research Director, Caribou Digital , UK
  • Sunil  Abraham , Executive Director, Center for internet and Society, India
  • ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และระบบโทรคมนาคม ผู้อำนวยการโครงการ CU  Tranformation จุฬาฯ
  • ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
  • อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร กล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์นโยบายดิจิทัลอาเซียนโดย
  • ศ.อุกกฤษฎ์ ปัทมานันท์  ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

และนำการแลกเปลี่ยนเสวนาโดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์  ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์นโยบายดิจิทัลแห่งอาเซียน

ผู้สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ โทร 0-2218-7461

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย