ร่วมเรียนรู้กับ “โครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (Go Global Chulalongkorn 2019 )

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ที่สนใจสมัครไปร่วมเรียนรู้กับ “โครงการพลเมืองโลก ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (Go Global Chulalongkorn 2019 ) ที่จะนำพานิสิตที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมกิจกรรม Workshop ที่เมืองยกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 5 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ และมีประกาศนียบัตรออกให้ด้วย

สมัครด่วน! ตั้งแต่บัดนี้- 10 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาฯ โทร. 0-2218-3335 หรือ https://www.chula.ac.th/en/news/20701/

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X