ข่าวสารจุฬาฯ

เวทีจุฬาฯ เสวนา “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 เรื่อง “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย” ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการเมืองแบบ แบ่งขั้ว ซึ่งสร้างความเกลียดชังทางสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ตามมา รวมถึงการคุกคามทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

 • ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
  หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.ฉันทนา บรรพสิริโชติ หวันแก้ว
  กรรมการก่อตั้งศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์  
  นักเขียนรางวัลศรีบูรพาและอดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV
 • คุณปิยนุช โคตรสาร
  ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเวทีจุฬาฯ เสวนาในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-5

สามารถชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook : Chulalongkorn University

 

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย