ข่าวสารจุฬาฯ

การแสดงดนตรีโดยวง “The Viola Lovers”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงดนตรีโดยวง “The Viola Lovers” อำนวยเพลงโดย ผศ.ดร. นรอรรถ จันทร์กล่ำ ศิลปินศิลปาธร เดี่ยววิโอลาโดย อ. มิติ วิสุทธิ์อัมพร

ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทาง www.ticketmelon.com/cuorch/theviolaloversjuly192019

ไม่เสียค่าเข้าชม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-0584 หรือ 09-4561-5295

อีเมล cusymphony@gmail.com

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย