ข่าวสารจุฬาฯ

ทีมนิสิตจุฬาฯ ชนะรางวัล Best Report จากการแข่งขันแผนการตลาดระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

ตัวแทนนิสิต Chulalongkorn Business School และคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน GBPC(Global Brand Planning Competition) ซึ่งเป็นการแข่งขันแผนการตลาดระดับนานาชาติที่จัดโดย Global Chinese Marketing Federation ในปีนี้จัดแข่งขันที่ Nanyang Teachnological University ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผลการแข่งขันปรากฏว่า นิสิตจุฬาฯสามารถคว้ารางวัล Best Report มาได้สำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงอย่างยิ่งแก่คณะและประเทศชาติได้อีกวาระหนึ่ง

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. น.ส.พุทธสุดา วานิชดี         นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการตลาด
2. นายฉลองรัฐ รัตนคงสุข      นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการตลาด
3. น.ส.ศศิภัทร บุญมี             นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ
4. น.ส.นภสร ตั้งเศรษฐพานิช  นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย