ข่าว

พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 5

พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ในวันอังคารของทุกสัปดาห์ ระหว่างเวลา 13.00 – 18.00 น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อวางรากฐานความตระหนักรู้และเน้นย้ำถึงความสำคัญในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ รวมทั้งสืบสานแนวพระราชปณิธานและพระราชภารกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมุ่งพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของประเทศที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศไทยโดยน้อมนำแนวพระราชปณิธานเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ โดยมีพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 และการบรรยายพิเศษ “จุฬาฯ กับภูมิพลังแผ่นดิน” โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X