ประชุมชี้แจงโครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศเพื่อศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  โดยมี ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม เพื่อให้ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 90 คน รับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ซึ่งมีชาวต่างประเทศ ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนมาศึกษาในจุฬาฯ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X