สัมมนา “SDG’s Across the Globe:  Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok”

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาฯ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “SDGs Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 -19.30 น. ณ ห้อง 502 อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ โดยมี ศ.ดร.เจมส์ คาลวิน อาจารย์สาขาวิชาบริหารจัดการ Johns Hopkins Carey Business School และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาแอฟริกา the Center for Africana (CAS) ใน Zanvyl Krieger School of Arts & Sciences, Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร

SDGs (Sustainable Development Goals) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ เป็นเป้าหมายร่วมของประเทศต่างๆในสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการนวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ (I4H)     ที่ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2554 ได้มีการดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานของ SDGs ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกกับพันธมิตรทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานด้านSDGs ของ ศ.ดร.เจมส์ คาลวิน เกี่ยวเนื่องกับสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IACD) สมาคมพัฒนาชุมชน (CDS) Johns Hopkins Carey Business School และ PYXERA Global

ขอเชิญผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมฟังประสบการณ์ด้านงานวิจัยและงานด้าน SDGs ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2IKZeEw  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2218-3853

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X