อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำแผนที่ด้วยโดรน”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแผนที่ด้วยโดรน ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารวิจัย จุฬาฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบินและฝึกบังคับโดรนด้วยมือได้

ผู้สนใจสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-2880  ตั้งแต่บัดนี้ –  26 กรกฎาคม 2562

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X