ข่าวสารจุฬาฯ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Md. Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย