ข่าวสารจุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00  น. ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก (International Council for Traditional Music : ICTM) ครั้งที่ 45  โดยมี  ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร  ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กราบบังคมทูลรายงาน

ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงโขน ตอน พระรามรบทศกัณฑ์ และทรงฟังการนำเสนอเรื่อง “70 Years of ICTM” โดย Prof.Salwa Castelo-Branco, President of International Council of Traditional Music การนำเสนอเรื่อง “The Journey of 45th ICTM World Conference in Bangkok Thailand”  โดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และการแสดงปาฐกาเรื่อง “Transborder of Theories and Paradigm in Ethnomusicological Studies of Folk Music : Vision of Mohlum in Mainland Southeast Asia” โดย ผศ.เจริญชัย ชนไพโรจน์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงขับลำกลอน โดยหมอลำราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร และหมอแคนโยธิกาศรีวิไล บงสิทธิพร และการฟ้อนเต้ย โดยนิสิตภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเสด็จไปยังห้อง 114 ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน

การประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสภาดนตรีโลก ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม และอาคารบรมราชกุมารี ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการสภาดนตรีโลก

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย