ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ลงนามร่วม 4 หน่วยงานพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ ร่วมลงนามความร่วมมือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวใหม่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมและกายอุปกรณ์เสริมตัวประคองข้อเท้า เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้พิการที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้วยกายอุปกรณ์ขาและเท้าเทียมคุณภาพสูง

ทั้งนี้ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกายอุปกรณ์และสิ่งปลูกฝังทางออร์โธปิดิกส์ (Center of Excellence for Prosthetic and Orthopedic Implant) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นำเสนอการพัฒนาเท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส S-Pace ซึ่งทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ทนทาน แข็งแรง มีน้ำหนักเบา และสามารถผลิตได้ในประเทศไทย ผ่านการทดสอบความแข็งแรงตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 10328 จากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีจังหวะการเดินสอดคล้องกับเท้าปกติ

โรงเรียนกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอการพัฒนานวัตกรรม เบ้าอ่อนขาเทียมแบบถุงซิลิโคน (Low Cost Local Made Silicone Liner) ซึ่งมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับสินค้าจากต่างประเทศที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย ซึ่งสามารถลดต้นทุนการนำเข้า ช่วยอำนวยความสะดวกในการสวมใส่ และลดการเสียดสีระหว่างผู้สวมกับอุปกรณ์

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย