ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร”

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร” ระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่า ชั้น 12 ตึก 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย

  • ลักษณะสำคัญและกระบวนทัศน์ในการวิจัยเชิงสังคม โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุภางค์ จันทวานิช
  • การวิจัยเรื่องเมืองในทางสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
  • ประเด็นการวิจัยสังคมสมัยใหม่ โดย รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
  • วิจัยคนไร้บ้าน โดย ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
  • เทคนิคการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล โดย ผศ.ดร .ธนพนธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-7250, 0-2218-7256

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย