ข่าว

บรรยายพิเศษ “สืบสานแบบแผนภาษา พัฒนามาตรฐานความรู้” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

บรรยายพิเศษ “สืบสานแบบแผนภาษา พัฒนามาตรฐานความรู้” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

งานวิจัย และภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สืบสานแบบแผนภาษา พัฒนามาตรฐานความรู้” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยมี ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยไทยวิทรรศน์ฯ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นายดนัย พลอยพลาย นิสิตดุษฎีบัณฑิตภาควิชาภาษไทย และผู้ช่วยวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยไทยวิทรรศน์ฯ ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ และ ผศ.ดร.วิภาส  โพธิแพทย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร

ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายในครั้งนี้ ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีได้ที่ https://bit.ly/2RtpvKA

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4687

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X