ข่าว

สัมมนาเรื่อง “สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้น่าสนใจและยั่งยืน”

สัมมนาเรื่อง “สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้น่าสนใจและยั่งยืน”

หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้น่าสนใจและยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ ห้อง 903 อาคารวิจัยจุฬา เพื่อรับทราบถึงวิธีการสร้างจิตสำนึกของคนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณภัทราพร สังข์พวงทอง จากรายการ “กบนอกกะลา” คุณสุธา บุญรอด กลุ่มแยกขยะที่อยู่ในไวรัลในนาม”หมีมีถัง” และคุณสุว์ชีรา เรืองขำ นิสิตเก่าผู้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนด้าน CSR จากทีมงานของ”ปตท. เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตร สหสาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) โทร. 0-2218-4162, 0-2218-4170 0-219-1761  E-mail : HSM@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X