ข่าว

การประชุมชี้แจงเรื่อง พนักงานที่สร้างผลผลิตเพื่อเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลา (Competitive Track)

การประชุมชี้แจงเรื่อง พนักงานที่สร้างผลผลิตเพื่อเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลา (Competitive Track)

ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการประชุมชี้แจงเรื่อง พนักงานที่สร้างผลผลิตเพื่อเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลา (Competitive Track) กล่าวเปิดและชี้แจงโดย ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี กล่าวรายงานโดย คุณนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้ส่วนงานและบุคลากรสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X