ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในศตวรรษที่ 21

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในศตวรรษที่ 21 ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้อง CM SUITE ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม รวมทั้งได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในศตวรรษที่ 21  โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ โทร.0-2218-3914 – 20

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย